CTC Creative Business Awards

CTC CREATIVE BUSINESS AWARDS 2023

The Most Creative Business of the Year

ถึงวันนี้เราทุกคนต้องยอมรับว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว เราเปลี่ยนจากการทํางานใช้แรงงาน เป็นการทํางานใช้สมอง และความคิดสร้างสรรค์ ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 จะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยไอเดียในแบบที่เรียกว่า “Creative Business”

เมื่อพูดถึงคําว่า Creative Business หลายคนอาจจะคิดถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ แต่ความจริงแล้ว Creative Business หมายถึงการนําความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดธุรกิจเดิม หรือสร้างธุรกิจใหม่ที่แตกต่าง ที่ไม่เพียงแต่จะเพิ่มมูลค่าของธุรกิจให้สูงขึ้น แต่ยังสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกให้ผู้คนในสังคม

เราเชื่อว่า CTC CREATIVE BUSINESS AWARDS จะเป็นหนึ่งในการสนับสนุน ให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Business ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ทำไมต้องสมัคร?

 1. แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

  เพราะการได้รับรางวัล นอกจากจะเปิดพื้นที่สื่อให้กับแบรนด์แล้ว ยังเป็นการสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคมากขึ้น

 2. เปิดโอกาสใหม่ๆ

  เมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว ก็ย่อมเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาจมีคนสนใจร่วมลงทุน หรือ สนับสนุนธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 3. เพิ่มเครดิตที่ดีให้กับแบรนด์

  การได้รับรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลที่คัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการการันตีคุณภาพของแบรนด์ได้อีกทางหนึ่ง

รายชื่อคณะกรรมการ

การตัดสินรางวัล CTC CREATIVE BUSINESS AWARDS จะตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยกรรมการที่ให้เกียรติเป็นผู้ตัดสินรางวัลมีดังนี้

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

SVP, Head of Digital Transformation

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) (NIA)

คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

คุณประสาน อิงคนันท์

คุณประสาน อิงคนันท์

ผู้ก่อตั้งเพจ "มนุษย์ต่างวัย"

คุณอัศวิน พานิชวัฒนา

คุณอัศวิน พานิชวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์

บริษัท ครีเอทีฟ จูซ แบงคอก จำกัด

ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์

ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์

ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณอมรพล หุวะนันทน์

คุณอมรพล หุวะนันทน์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop

คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์

คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO of iTAX

และรองคณบดีประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.จักรพล จันทวิมล

ดร.จักรพล จันทวิมล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

CEO and Founder at RGB72

and CREATIVE TALK

การตัดสิน

4 เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรางวัลให้กับธุรกิจสร้างสรรค์ แบ่งออกได้ดังนี้

 1. Creativity

  มีการใช้ไอเดียใหม่ ๆ
  ในการธุรกิจ

 2. Communication & Marketing

  สามารถทำให้ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

 3. Business Sustainability

  สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีการเติบโต อย่างยั่งยืน

 4. People & Social Impact

  สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม และผู้คนในวงกว้าง

The Winners of
CTC CREATIVE
BUSINESS AWARDS

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล CTC CREATIVE BUSINESS AWARDS ในปีที่ผ่านมา

 1. Wendays

  Wendays
 2. Laika

  Laika
 3. Moreloop

  Moreloop
 4. Vulcan Coalition

  Vulcan Coalition
 5. Qualy

  Qualy
 6. Jone’s Salad

  Jone’s Salad
 7. Nanyang

  Nanyang
 8. มนุษย์ต่างวัย

  มนุษย์ต่างวัย
 9. Inskru

  Inskru
 10. Carenation

  Carenation

ร่วมเสนอชื่อธุรกิจเข้าชิงรางวัล CTC CREATIVE BUSINESS AWARDS 2023 ได้ทั้งสองรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอธุรกิจขององค์กรของท่านเอง หรือนำเสนอธุรกิจอื่นที่เห็นว่าน่าสนใจและอยากให้กรรมการพิจารณา

Sponsor

เงินติดล้อ

Collaborator

Wisesight