About CTC

Creative Talk Conference (CTC)

Creative Talk Conference (CTC) เป็นงานรวมเทรนด์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนสามารถใช้ไอเดียต่อยอดการทำงานและทำธุรกิจให้สร้างสรรค์

CTC จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี รวมแล้ว 12 ครั้ง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี Speaker จากทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึงคณะกรรมการโตเกียวโอลิมปิกจากประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ CTC ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดมา งาน CTC เป็นหนึ่งในงานภายใต้บริษัท CREATIVE TALK จำกัด ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง Creative Economy ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย